Home Phone

Algemene voorwaarden

De GooischePas is ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd door De GooischePas en staat onder toezicht van de Stichting De Gooische Pas te Hilversum. De GooischePas is een lokaal initiatief (Stichting De GooischePas) en wordt gefaciliteerd door Groupcard. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52145794.

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.degooischepas.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die De GooischePas stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

– Organisator: De GooischePas; die een dienst voor het (online) aankopen van De GooischePas (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via www.degooischepas.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de Lokale Helden) van de Organisator die de De GooischePas accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal  € 150. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende De GooischePas. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in ’t Gooi en omstreken) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
– De GooischePas (DGP) wordt digitaal uitgegeven door De GooischePas, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De Houder van de De GooischePas heeft het recht het bedrag dat op de De GooischePas staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Lokale Helden (Acceptanten), dan wel enkel te besteden bij de Lokale Held (Acceptant) waar De GooischePas voor is gekocht.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via www.degooischepas.nl De GooischePas aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van De GooischePas.
– Website: De website www.degooischepas.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.degooischepas.nl betreffende De GooischePas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en De GooischePas betreffende De GooischePas.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van De GooischePas.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument De GooischePas ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; www.degooischepas.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van De GooischePas

2.1 De GooischePas is te verkrijgen via de website; www.degooischepas.nl. Er zijn twee soorten De GooischePas te verkrijgen;
– De breed te besteden De GooischePas: De Consument koopt door middel van deze GooischePas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere Lokale Helden (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren.  

– De GooischePas specifiek voor één Lokale Held: De Consument koopt door middel van deze specifieke De GooischePas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij één Lokale Held (Acceptant). Deze keuze voor de Lokale Held (Acceptant) zal de Consument maken tijdens het bestellen op www.degooischepas.nl en is duidelijk zichtbaar op de digitale GooischePas. Deze GooischePas is na aankoop niet te gebruiken bij andere Lokale Helden (Acceptanten).
2.2 De GooischePas is in digitale vorm voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten Lokale Helden (Acceptanten).

De GooischePas geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. De GooischePas kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Lokale Helden (Acceptanten) en/of De GooischePas is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van De GooischePas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en GooischePas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 De GooischePas is niet verhandelbaar. De GooischePas kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op www.degooischepas.nl

Artikel 3 – Geldigheid van De GooischePas

3.1 De GooischePas is vanaf de dag van aankoop twee jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is De GooischePas niet meer te verzilveren. De GooischPas behoudt zich het recht om voor het verlopen van De GooischePas deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van De GooischePas te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op De GooischePas is ten alle tijden in euro’s. Het is aan de Lokale Held, de lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van De GooischePas te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op De GooischePas is geen btw van toepassing.
4.2 De GooischePas kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op De GooischePas staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
4.3 De GooischePas neemt geen GooischePassen retour.

4.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van De GooischePas kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour. 

4.5 Indien na aankoop van De GooischePas de lokale ondernemer (Acceptant) failliet gaat waar De GooischePas specifiek voor is gekocht, dan komt de waarde van De GooischePas in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met De GooischePas.
5.2 De GooischePas is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van De GooischePas waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De GooischePas is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor De GooischePas onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 De GooischePas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde De GooischePas dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
6.3 De GooischePas verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van De GooischePas. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.4 De GooischePas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van De GooischePas en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
6.5 De GooischePas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De GooischePas.
6.6 De GooischePas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
6.7 De GooischePas is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
6.8 De GooischePas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de De GooischePas alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de De GooischePas.
6.9 De GooischePas is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke De GooischePas voor is gekocht, komt de waarde van De GooischePas te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft De GooischePas het recht om naar eigen keuze, de koop van De GooischePas te ontbinden dan wel om de uitvoering van De GooischePas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De GooischePas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft De GooischePas het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De GooischePas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over De GooischePas kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van De GooischePas. Dit kan via [email protected] of telefonisch via 088-538 70 35 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van De GooischePas mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van De GooischePas.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 De GooischePas behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.